Advokátní kancelář svým klientům poskytuje komplexní právní služby v níže uvedených právních oblastech.

Občanské právo – smluvní právo (příprava smluv, revize a analýzy smluvní dokumentace), občanskoprávní spory (zastupování v občanském soudním řízení), ochrana osobnosti

Obchodní právo – právo obchodních korporací (zakládání obchodních společností, právní poradenství při správě obchodních společností, přeměny obchodních společností), sepisování a revize obchodním smluv, zastupování v obchodních sporech

Rodinné právo – předmanželské smlouvy, smlouvy o úpravě společného jmění manželů, zastupování v řízení o rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem, určování a popírání otcovství, zastupování v řízení o zaplacení výživného

Vymáhání pohledávek – kompletní servis od upomínání dlužníka, sepis žaloby, zastupování v soudním či rozhodčím řízení až po zajištění exekutora a zastupování v exekučním řízení

Insolvenční právo – zastupování věřitelů (příprava a přihlášení pohledávek, zastupování v rámci incidenčních sporů)

Dědické právo – zastupování dědiců v dědickém řízení, příprava dědických dohod, smluv a závětí

Právo nemovitostí – příprava smluv o převodech nemovitostí, nájemních smluv, zakládání společenství vlastníků jednotek

Pracovní právo – právní poradenství v oblasti pracovního práva, příprava pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti), zastupování v pracovněprávních sporech

Trestní právo – komplexní právní služby v oblasti trestního práva, obhajoba fyzických nebo právnických osob, zastupování poškozených v rámci adhezního řízení